Obowiązujące akty prawne, regulaminy

Akty prawne:

 1. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z 2010 r. PDF pobierz
 2. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 2003 r. PDF pobierz
 3. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. PDF pobierz
 4. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie innych ustaw z 2011 r. PDF pobierz
 5. Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z 2011 r. PDF pobierz
 6. Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z 2011 r. PDF pobierz


 

Regulaminy Rady Naukowej:

 1. Regulamin Rady Naukowej  PDF pobierz
 2. Regulmin Komisji Rady Naukowej ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej w IA PAN PDF pobierz
 3. Regulamin okresowej oceny pracowników  PDF pobierz

    - Regulamin odwołanie od okresowej oceny pracowników naukowych PAN PDF pobierz

 4. Sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska  PDF pobierz
 5. Zasady i tok postępowania w sprawach: przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie tytułu profesora PDF pobierz