Informacje ogólne

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego (IA PAN) jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk w grupie instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

 

Prowadzone w Instytucie Agrofizyki interdyscyplinarne badania podstawowe mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa. Badania aplikacyjne skoncentrowane są na opracowywaniu i doskonaleniu metod i urządzeń do oceny i monitorowania gleby, rolniczych surowców roślinnych i emisji gazów, oraz technologii produkcji żywności i przetwarzania biomasy na cele energetyczne lub wytwarzania nowych biomateriałów i bioproduktów.

 

Misja IA PAN

Ludzie i Kariera

IA PAN zatrudnia około 100 osób, w tym 60 pracowników naukowych. Instytut stwarza warunki do rozwoju naukowego na różnym etapie kariery. W szczególności, oferuje możliwość uzyskania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk rolniczych oraz odbywania staży naukowych.

Infrastruktura

Instytut Agrofizyki posiada nowoczesną infrastrukturę i odpowiednie warunki do realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz rozwoju personalnego w obszarze nauk rolniczych. Badania naukowe i prace rozwojowe realizowane są w 22 laboratoriach. Laboratoria są rozmieszczone zgodnie z ich profilem w 6 Zakładach:

Ponadto w IA PAN działają ponadzakładowe jednostki do wspierania badań i transferu technologii:


aktualizacja 20.11.2016